Student Services

United Kingdom - ระบบประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

NHS (National Health Service)

โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงกำหนดให้นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียน โดยจะได้รับสิทธิในการขอใช้บริการทางการแพทย์ของโครงการบริการสาธารณสุขแห่งชาติ NHS (National Health Service) โดยใน

สหราชอาณาจักรมีศูนย์ให้บริการทางการแพทย์มากมายที่รองรับและพร้อมจะให้บริการแก่เด็กนักเรียนต่างชาติ

NHS มีความสำคัญอย่างไร

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในสหราชอาณาจักรมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ต้องทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุขณะกำลังศึกษาอยู่ โดยจะได้รับสิทธิในการขอใช้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม และบริการอื่นๆ ของโครงการบริการสาธารณสุขแห่งชาติ NHS (National Health Service) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายา และมีบางกรณีที่อาจมีค่าบริการเล็กน้อย ส่วนในประเทศสก็อตแลนด์นั้น นักเรียนต่างชาติจะได้รับการคุ้มครองโดย NHS Scotland เช่นเดียวกับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

ในช่วงแรกที่เดินทางไปถึงโรงเรียน นักเรียนควรติดต่อกับโรงเรียน เพื่อลงทะเบียนขอรับบัตรประกันสุขภาพ และควรพกบัตรประกันสุขภาพติดตัวไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการแสดงชื่อและรหัสที่อยู่บนบัตร และทำให้สะดวกต่อการยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันในภายหลัง

เมื่อเจ็บป่วยควรทำอย่างไร

กรณีที่เป็นนักเรียนประจำที่อยู่หอพักของโรงเรียน สามารถแจ้งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักโดยตรง เพื่อนัดพบแพทย์รักษาโรคทั่วไป (General Practitioner – GP) เพื่อตรวจเช็คร่างกาย และรับใบสั่งยา สำหรับซื้อยามารับประทานตามที่แพทย์แนะนำ โดยโรงเรียนหลายแห่งในสหราชอาณาจักรจะมีศูนย์การแพทย์ประจำหอพักที่คอยดูแลนักเรียน ซึ่งสามารถตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน รวมถึงรับการรักษาที่นี่ได้เช่นกัน

กรณีที่นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ สามารถแจ้งผู้ปกครอง (Guardian) หรือเจ้าของบ้านได้โดยตรง เพื่อทำการนัดแพทย์ พบแพทย์ เพื่อรับใบสั่งยาและซื้อยามารับประทาน

ประกันสุขภาพครอบคลุมอะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว NHS จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนของการวินิจฉัยโรคและให้คำ-ปรึกษา การรักษาในโรงพยาบาล (ทั้งการรักษาในกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงการรักษาที่ติดตามมา) แต่จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการรักษาเฉพาะทาง รวมถึงการบริการบางอย่างของ GP เช่น การให้วัคซีนสำหรับไปท่องเที่ยว การขอใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

นักเรียนสามารถเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีการรักษาอื่นๆ ตามมา เช่น เข้าพักรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยใน หรือเข้ารับการผ่าตัด จะต้องเสียค่าบริการในส่วนนี้เองตามปกติ

การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

กรณีที่นักเรียนได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปแล้วนั้น สามารถยื่นเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนในภายหลังได้ โดยการนำหนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ไปยื่นที่บริษัทประกันในสาขาที่สะดวก พร้อมกรอกเอกสารการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งนักเรียนจะได้รับเงินคืนทันที ในบางกรณีค่าใช้จ่ายจะถูกโอนเข้าบัญชีของนักเรียนภายหลัง