Student Services

Australia - ระบบประกันสุขภาพ

OSHC มีความสำคัญอย่างไร

โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เพื่อเป็นการผ่อนเบาภาระอันอาจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียนสามารถตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่ ทางรัฐบาลออสเตรเลียจึงกำหนดให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียน

บริษัทที่ให้บริการประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย ได้แก่ Allianz Global Assistance(OSHC Worldcare) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครให้นักเรียน

ในช่วงแรกที่เดินทางไปถึงโรงเรียน นักเรียนควรติดต่อโรงเรียนเพื่อขอรับบัตรประกันสุขภาพ และนักเรียนควรพกบัตรประกันสุขภาพติดตัวไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการแสดงชื่อและรหัสที่อยู่บนบัตร และทำให้ง่ายต่อการยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันในภายหลัง

เมื่อเจ็บป่วยควรทำอย่างไร

กรณีที่นักเรียนอยู่หอพัก นักเรียนสามารถแจ้งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักโดยตรงเพื่อทำการนัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจเช็คร่างกาย และรับใบสั่งยา เพื่อซื้อยามารับประทานตามที่แพทย์แนะนำ

กรณีที่นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ นักเรียนสามารถแจ้งผู้ปกครอง (Guardian) หรือ เจ้าของบ้านได้โดยตรงเพื่อทำการนัดแพทย์ พบแพทย์ เพื่อรับใบสั่งยาและซื้อยามารับประทาน

ประกันสุขภาพครอบคลุมอะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนของการตรวจรักษา การเอ็กซเรย์ รถพยาบาล แต่จะไม่ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเกิดขึ้นจากการรักษาเฉพาะทาง อาทิเช่น ทันตกรรม โรคเกี่ยวกับสายตา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทประกันจะมีข้อกำหนดในการจ่ายค่าประกันแตกต่างกันไป นักเรียนและผู้ปกครองควรทำความเข้าใจในข้อกำหนดเหล่านั้นด้วย

การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

หากนักเรียนได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปแล้วนั้น นักเรียนสามารถเรียกเงินรักษาพยาบาลคืนในภายหลังได้ โดยการนำหนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ไปยื่นที่บริษัทประกันในสาขาที่สะดวก พร้อมกรอกเอกสารการเบิกเงิน

ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งนักเรียนจะได้รับเงินคืนทันที ในบางกรณีค่าใช้จ่ายจะถูกโอนเข้าบัญชีของนักเรียนในภายหลัง

การกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

เมื่อเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้ว นักเรียนจะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อร้องขอใช้บริการสำหรับสมาชิก
– เข้าไปที่ medibank.com.au/oshc
– เลือก OSHC members และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
หลังจากนั้น Medibank OSHC จะทำการส่ง Membership Card ไปให้ทางไปรษณีย์ ถึงที่อยู่ในออสเตรเลียของนักเรียน

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อล่ามได้ที่ โทร. 1800 006 745 (โทรฟรี) หรือติดต่อ Medibank OSHC team โทร. 134 148 หรืออีเมล์ oshc@medibank.com.au