Student Services

Australia - การ์เดี้ยนชิพ

บริการ Guardianship จาก CETA

CETA ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนหลายแห่งในการให้บริการด้าน Guardianship แก่นักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลนักเรียนในด้านต่างๆอย่างใกล้ชิด

จุดเด่นการบริการ Guardianship ของ CETA คือการดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีเจ้าหน้าที่คนไทยของ CETA คอยแนะนำ ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการเรียน ด้านวิชาการ การเข้าสังคม ดูแลความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของนักเรียนตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ CETA ที่ประเทศไทย ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนอีกทางหนึ่ง

CETA ให้ความสำคัญกับการรายงานพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ CETA จะคอยส่งรายงานแก่ผู้ปกครองทุกๆเดือน ทั้งนี้ การทำงานของเจ้าหน้าที่ CETA ทั้งในประเทศไทยและ Guardian ที่ประเทศออสเตรเลีย จะอยู่ภายใต้การดูแลจากคุณ Andrew และคุณ Tracey Gray อย่างใกล้ชิด

Guardian ทุกคนที่ทาง CETA จัดหาให้นั้นผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมี Working with Children Certificate ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรของหน่วยงานรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นมีความพร้อมในการดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลจาก Guardian ของ CETA เป็นอย่างดี

รายละเอียด Guardianship Service ของ CETA

สำหรับนักเรียน
บริการทั่วไป
 • ดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • Guardian พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ให้ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร และการใช้โทรศัพท์มือถือ
 • ให้คำแนะนำกับนักเรียน หากสถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนทางด้านการศึกษา สุขภาพ หรือความปลอดภัย
 • ชี้แจงข้อบังคับต่างๆของวีซ่าแก่นักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกยกเลิกวีซ่าหากนักเรียนขาดเรียนเกินกำหนดและมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
 • แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายออสเตรเลียที่บังคับใช้กับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เช่น ข้อบังคับในการซื้อบุหรี่ สินค้าแอลกอฮอล์ และการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
 • ข้อมูลของนักเรียนและการดำเนินการต่างๆของทาง CETA จะถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้อย่างดี
ด้านวิชาการและการพัฒนาการ
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศกับนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ซื้อชุดนักเรียน การเลือกวิชาเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
 • เข้าพบและพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเรียนของนักเรียนและนำคำแนะนำที่ได้พูดคุยกัน มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • คอยดูแลเอาใจใส่เรื่องกิจกรรมของทางโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารเวลา ระหว่างการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม
ด้านกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลและโรงเรียน
 • ดูแลเรื่องการจัดหาที่พักอาศัยให้แก่นักเรียน โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าที่พักอาศัยเหมาะสม
 • ดูแลเรื่องประกันสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนมีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในออสเตรเลีย
ด้านการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย
 • สัปดาห์แรก Guardian จะเข้าไปพบนักเรียนที่โรงเรียน หรือ ที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
 • สัปดาห์ที่ 2-6 Guardian จะติดต่อกับนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สัปดาห์ที่ 7 เป็นต้นไป Guardian จะติดต่อนักเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ / ครั้ง และจะไปเยี่ยมนักเรียนที่ Boarding หรือ Homestay อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • หากนักเรียนไม่สบายและ Host family ไม่สะดวกพานักเรียนไปพบแพทย์ Guardian มีหน้าที่พานักเรียนไปพบแพทย์และให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการเบิกค่าประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ปกครอง

CETA จะประสานงานติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ ดังนี้

เรื่องทั่วไป
 • ความเป็นอยู่ และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ สังคมและเพื่อนฝูง
 • คอยดูแลสภาพจิตใจและเป็นที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ
เรื่องที่พักอาศัย
 • ช่วยประสานงานกับ Homestay หรือ Boarding House ในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลกลับมายังผู้ปกครองที่ประเทศไทย
 • ช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับ Homestay หรือ Boarding House
 • เป็นตัวแทนหรือสื่อกลางของผู้ปกครองในการสื่อสารไปยัง Homestay หรือ Boarding House
เรื่องการเรียน
 • รายงานผลการเรียน
 • แจ้งรายละเอียดที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม Parents/ Teachers Interview
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียนของนักเรียน
 • เป็นตัวแทนผู้ปกครองที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • เป็นตัวแทนหรือสื่อกลางของผู้ปกครองในการสื่อสารไปยังโรงเรียน

download

Homestay