Student Services

Australia - บริการรับ-ส่งที่สนามบิน

CETA มีบริการรถรับ-ส่งให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในตัวเมือง Melbourne และพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินและโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งบริการโดยเจ้าหน้าที่จาก CETA ที่อาศัยอยู่ที่เมือง Melbourne มาเป็นเวลานาน จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในรัฐอื่น ๆ ทาง CETA จะช่วยประสานงานเรื่องรถรับ-ส่งกับทางโรงเรียนหรือการ์เดี้ยนให้

สอบถามค่าบริการได้ที่เจ้าหน้าที่ CETA