เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา

วีซ่า สหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร

 • รูปถ่ายสีเห็นใบหูชัดเจน ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 1 รูป พื้นหลังสีขาว (ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) ของผู้สมัคร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 • หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

– สามารถทำได้โดย ติดต่อที่อำเภอ/เขต  ตามทะเบียนบ้านที่สังกัดอยู่ เพื่อขอทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยจะต้องมีลายเซ็นยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา

 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (I-20)

 

 เอกสารส่วนตัวของบิดาและมารดา

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของบิดาและมารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดามารดา พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า และ สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบิดามารดาหย่าขาด หรือ สำเนาใบมรณะบัตร กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือ สำเนาการรับรองบุตรบุญธรรม/แจ้งว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร

 

 เอกสารสนับสนุนด้านการเงินของบิดามารดา

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของเจ้าของบัญชี
 • สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของบัญชี พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของบัญชี พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน แนะนำให้เป็นบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ ควรมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ากว่า 2 แสนบาทต่อคน และ มีการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 3 วิธีดังนี้

1. ใช้สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง พร้อมสำเนา (ได้คืนพร้อมผลวีซ่า)

2. ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากและนำไปให้ธนาคารประทับตรารับรองสำเนาให้

3. ให้ธนาคารปริ้นท์รายการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมประทับตราจากธนาคาร

 • หลักฐานการทำงานของเจ้าของบัญชี (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใช้เอกสารดังนี้

– กรณีทำงานประจำ : สำเนาจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้รับรองด้านการเงิน โดยระบุถึงรายได้ ตำแหน่ง และอายุการทำงาน ออกโดยผู้มีอำนาจหรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/ห้างร้านเท่านั้น

– กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ภายใน 1 เดือน หรือ สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้รับรองด้านการเงินเป็นเจ้าของกิจการ

 • ในกรณีผู้รับรองด้านการเงิน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับผู้สมัคร เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่า ได้แก่
 • – เอกสารส่วนตัวเหมือนของบิดามารดา (ผู้รับรองด้านการเงินเป็นบิดา มารดา หรือญาติทางสายเลือด)

  – จดหมายรับรองสนับสนุนการเงิน (Sponsor Letter): CETA มีตัวอย่างจดหมายให้

  – แสดงรูปถ่าย หรือหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุนด้านการเงิน

  – เอกสารอื่นๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์

หมายเหตุ :

– เอกสารทั้งหมดต้องนำติดตัวไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

– ต้องไปสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้เท่านั้น

– จะมีเอกสารเพิมเติม ใบสมัคร DS 160, ใบนัดสัมภาษณ์ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ให้ผู้สมัครนำติดตัวไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

– พาสปอร์ตตัวจริงต้องนำไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

– เอกสารแปลภาษาอังกฤษควรแปลจากร้านที่มีใบอนุญาตการแปลเท่านั้น และควรนำเอกสารแปลฉบับจริงไปในวันสัมภาษณ์ด้วย