เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 6 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 7 – Year 12 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

– โรงเรียนรัฐบาล (Public School)

นักเรียนต่างชาติในฐานะเป็นนักเรียนทุนหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน สามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้เฉพาะ Grade 9 – 12 (ม.3 – ม.6) เท่านั้น และนักเรียนมีสิทธิเรียนได้เป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น

– โรงเรียนเอกชน (Private School)

ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาสำหรับอนาคตของบุตรหลานได้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมได้ โดยพิจารณาโรงเรียนที่ให้การศึกษาสอดคล้องกับ ทัศนคติ และคุณค่าการดำรงชีวิตของครอบครัว นอกจากนั้น จะต้องคำนึงถึง

  1. หอพักและบริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง
  2. ความเด่นด้อยทางด้านวิชาการ
  3. นักเรียนจำนวนน้อยในชั้นเรียน
  4. อาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาหารือเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลได้
  5. การให้โอกาสนักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ ตลอดจนกีฬาทุกประเภท
  6. การดูแลใกล้ชิด และสนับสนุนให้มีโอกาสเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคม

การเลือกโรงเรียนให้นักเรียน จึงต้องพิจารณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน มีการสอนที่เหมาะกับข้อเด่น หรือข้อด้อยของนักเรียน โรงเรียนสามารถประเมินผลด้านต่างๆ ของนักเรียนได้ถูกต้องชัดเจน มีหลักสูตรดีเหมาะสม และท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่


ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 เทอม

– เทอม 1 (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) เดือนกันยายน – ธันวาคม

– เทอม 2 (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) เดือนมกราคม – พฤษภาคม

– เทอม 3 (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์


หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

ในระดับมัธยมศึกษาแต่ละโรงเรียนมีหมวดวิชาต่างๆ และมีวิชาให้เลือกเรียน 10-60 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ 5-6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่

–        ภาษาอังกฤษ

–        คณิตศาสตร์

–        วิทยาศาสตร์

–        สังคมศึกษา

–        ภาษาต่างประเทศ

–        พลศึกษา

–        ศิลปะ

–        ดนตรี

–        เศรษฐศาสตร์

–        อุตสาหกรรมศิลป์