LONG TERM OVERSEAS COURSES

United Kingdom

วีซ่า

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

เอกสารของผู้สมัคร

1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)

2. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกฟอร์ม Online (ใช้แบบฟอร์มของ CETA)

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. หนังสือรับรองการศึกษา (ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา)

7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปเรียน (CAS) พร้อมหลักฐานการชำระค่าเทอม

เอกสารของบิดาและมารดาของผู้สมัคร (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี)

8. สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง (Passport) ของบิดาและมารดา

9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา

10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดามารดา (ถ้ามี)

11. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า และ สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบิดามารดาหย่าขาด หรือ สำเนาใบมรณบัตร กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือ สำเนาการรับรองบุตรบุญธรรม/แจ้งว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร

12. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี) (ใช้แบบฟอร์มของ CETA)

เอกสารทางด้านการเงิน

13. สมุดบัญชีตัวจริง หรือ Bank Statement จากธนาคาร อัพเดตรายการเคลื่อนไหวย้อนหลังอย่างน้อย 28 วัน โดยต้องมียอดคงเหลือในบัญชีคำนวณจากค่าเทอม 1 ปี ในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ และยอดเงินนี้ต้องคงอยู่ในบัญชีมาไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อผู้สมัครหรือคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น และ Bank Guarantee Letter ที่ออกโดยธนาคารเจ้าของบัญชี ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยจะต้องระบุยอดเงินที่คำนวณเป็นเงินปอนด์สเตอริง และระบุว่ายอดเงินนี้คงอยู่ในบัญชีมาแล้วมากกว่า 28 วัน

14. หนังสือรับรองการทำงาน ของเจ้าของบัญชี โดยระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน (ถ้าทำงานแล้ว) หรือ ถ้ามีกิจการเป็นของตัวเอง ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตราบริษัทและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

15. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 506 USD ชำระเป็น บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

16. แบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาพร้อมติดรูปและลงลายมือชื่อ : ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำการกรอกคำขอออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/

17. ใบนัดยื่นวีซ่า หลังจากกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ใบนัดยื่นออกมาด้วย แล้วนำไปยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆในวันที่ไปยื่นเอกสาร

18. เอกสารผลตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate) (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าถัดไป)

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง

2.เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีลายมือชื่อของเจ้าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตัวจริงไปด้วยในวันที่ไปยื่นใบสมัคร

3. ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเร่งด่วนได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 6,250 บาท โดยวีซ่าจะได้ในระยะเวลา 3-5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตอนที่ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าบริการเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์

4. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตามปกติคือ 15 วันทำการ ยกเว้นในช่วงที่มีผู้สมัครวีซ่าจำนวนมาก อาจใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านานกว่าปกติ

5. ทางสถานทูตจะเก็บเอกสารตัวจริงทั้งหมดไว้และจะคืนให้พร้อมกันตอนที่วีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนที่จะคืนตัวจริงให้มาเลยในวันที่ไปยื่นเอกสาร

6. เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่มีใบอนุญาติการแปลเอกสาร


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางจากประเทศไทยมาสหราชอาณาจักร ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB)ได้จากหน้านี้ โดยจะอธิบายว่าท่านจะได้รับการตรวจอย่างไร รวมถึงท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหากว่าตรวจพบว่าท่านติดเชื้อวัณโรค

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา เกินกว่า 6 เดือน ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจหาว่าท่านติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า หากท่านปฏิเสธการตรวจหาเชื้อวัณโรคคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกปฎิเสธ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อวัณโรคคือ 3,300 บาทต่อท่าน


ขั้นตอนการตรวจเชื้อวัณโรค

1. โทรนัดที่ศูนย์ International Organisation for Migration (IOM) ที่เบอร์โทร 02-234-7950-5 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

2. เตรียมเอกสาร ต่อไปนี้

• หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา

• บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

• รูปถ่ายขนาด 1.5×2 นิ้ว(ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

• สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องมีใบเกิดตัวจริงพร้อมสำเนา

• สมุดบันทึกการตั้งครรภ์สำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์

• ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่พิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว สำหรับนักเรียน หากท่านยังไม่ทราบที่อยู่ที่แน่นอน กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ท่านตั้งใจจะสมัคร

3. ลงทะเบียนและยื่นเอกสารที่ศูนย์ IOM อาคารเกษมกิจ (BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3) พร้อมชำระเงิน 3,300 บาท ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 15.00 น.

4. นำเอกสารไปตรวจสุขภาพ โดยเลือกได้ 2 โรงพยาบาล คือพญาไท2 และโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

5. หลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้ว นำผลการตรวจกลับไปยื่นที่อาคารเกษมกิจ เพื่อรับใบรับรองการตรวจเชื้อวัณโรคจาก IOM


สถานที่ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ

อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28

ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:30-15:00

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม): วันเสาร์ 08:30-12:00


วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ (Visitor)

เอกสารของผู้สมัคร

1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มขอวีซ่า : ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำการกรอกคำขอออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/

3. ใบนัดยื่นวีซ่า หลังจากกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ใบนัดยื่นออกมาด้วย แล้วนำไปยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆในวันที่ไปยื่นเอกสาร

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

5. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

7. หนังสือรับรองการศึกษา (ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (กรณีทำงานแล้ว)

8. สำเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ถ้ามี)

9. หลักฐานการจองที่พัก หรือ Visa letter จากทางโรงเรียน

เอกสารของบิดาและมารดาของผู้สมัคร (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี)

10. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของบิดาและมารดา

11. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา

12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดามารดา (ถ้ามี)

13. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า และ สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบิดามารดาหย่าขาด หรือ สำเนาใบมรณบัตร กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือ สำเนาการรับรองบุตรบุญธรรม/แจ้งว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร

14. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี)

เอกสารทางด้านการเงิน

15. หลักฐานทางการเงิน เลือกใช้ได้ 2 วิธี

– หนังสือรับรองจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษโดยคำนวนยอดคงเหลือเทียบออกมาเป็นเงินปอนด์ และควรมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 250,000 บาท วันที่อัพเดตในจดหมาย ไม่ควรเกิน 1 เดือนนับถึงวันที่ไปยื่นใบสมัคร

– ถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และเซ็นต์รับรองสำเนาโดยเจ้าของบัญชี ต้องอัพเดทรายการให้เรียบร้อย และควรมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 250,000 บาท

16. หนังสือรับรองการทำงาน ของเจ้าของบัญชี โดยระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน (ถ้าทำงานแล้ว) หรือ ถ้ามีกิจการเป็นของตัวเอง ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตราบริษัทและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

17. หากบัญชีที่ใช้ไม่ใช่ของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ต้องมีจดหมายจากเจ้าของบัญชีที่ระบุว่ายินยอมที่จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดให้แก่ผู้สมัคร พร้อมกับหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร

18. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นบัตรเครดิต

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง

2.เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีลายมือชื่อของเจ้าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตัวจริงไปด้วยในวันที่ไปยื่นใบสมัคร

3. ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเร่งด่วนได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 5,700 บาท โดยวีซ่าจะได้ในระยะเวลา 3-5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตอนที่ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าบริการเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สามารถขอใช้บริการวีซ่าเร่งด่วนได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– ผู้ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

– ในกรณีผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการวีซ่าเร่งด่วนได้ ยกเว้นจะใช้สิทธิพร้อมกับผู้ปกครองที่สมัครวีซ่าพร้อมกัน

4. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตามปกติคือ 15 วันทำการ ยกเว้นในช่วงที่มีผู้สมัครวีซ่าจำนวนมาก อาจใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านานกว่าปกติ


สถานที่ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ

อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28

ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:30-15:00

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):  วันเสาร์ 08:30-12:00