LONG TERM OVERSEAS COURSES

United Kingdom

ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรมัธยมอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโรงเรียน (2 สัปดาห์ หรือมากกว่า)

ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนมัธยมอังกฤษโดย

  • การรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ CETA
  • เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมอังกฤษ โดยสามารถแจ้งให้ CETA ดำเนินการนัดหมายให้
ขั้นตอนที่ 2 สมัครเรียน

CETA จะช่วยดำเนินการสมัครเรียนตลอดจนประสานงานกับโรงเรียนมัธยมอังกฤษให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ขั้นตอนที่ 3 สอบข้อสอบโรงเรียน

หลังจากทางโรงเรียนพิจารณาใบสมัครและผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งข้อสอบมาให้ โดยนักเรียนสามารถมาทำข้อสอบได้ที่ CETA ทางโรงเรียนจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการตรวจข้อสอบ และอาจจะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านทาง Skype เพิ่มเติม


ขั้นตอนที่ 4 Offer Letter (1 – 2 สัปดาห์)

เป็นเอกสารตอบรับการสมัครจากทางโรงเรียน ซึ่งจะระบุรายละเอียดของผู้สมัคร รายละเอียดคอร์สที่สมัคร และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในส่วนแรก


ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าเล่าเรียน

ชำระค่าเล่าเรียนตามวิธีการที่ทางโรงเรียนกำหนด พร้อมกับแจ้งกลับมาที่ CETA พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินมาให้ทาง CETA


ขั้นตอนที่ 6 CAS

หลังจากชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว CETA จะติดตามเอกกสาร Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) หรือจดหมายยืนยันสถานภาพความเป็นนักเรียนมาให้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการยื่นสมัครวีซ่านักเรียน


ขั้นตอนที่ 7 Visa Process (2 – 5 สัปดาห์)

CETA จะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำวีซ่า และช่วยนัดหมายคิวในการทำวีซ่าและการตรวจสุขภาพ


ขั้นตอนที่ 8 Pre-departure จากเจ้าหน้าที่ CETA

ก่อนเดินทางเจ้าหน้าที่ CETA จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษแก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง


เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  1. ใบสมัคร (ของโรงเรียนนั้น ๆ)
  2. สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง
  3. ผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี เป็นภาษาอังกฤษ
  4. ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)