LONG TERM OVERSEAS COURSES

United Kingdom

การ์เดี้ยนชิพ

ทางสหราชอาณาจักรได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมาก จึงมีกฎหมายกำหนดไว้ว่านักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีผู้ดูแล (Guardian) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งผู้ดูแลต้องมีถิ่นฐานพำนักในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณีดังนี้

  • กรณีที่ 1  บิดา มารดา ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักที่พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก สามารถที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนในกรณีที่มีการประชุม หรือกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งบุคคลดังกล่าวต้องมีความรับผิดชอบและเป็นที่วางใจได้ว่าสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี
  • กรณีที่ 2 โรงเรียนบางแห่งจะมีบริการจัดหาผู้ปกครอง (Guardianship) ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆ
  • กรณีที่ 3 บริษัทจัดหาตัวแทนผู้ปกครองในสหราชอาณาจักรที่ทางโรงเรียนยอมรับให้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียน โดยบริษัทดังกล่าวยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการจัดการเรื่องบริการรถรับ – ส่งที่สนามบิน และจัดหาโฮสท์แฟมิลี่ให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดกลางเทอม หรือช่วงปิดเทอมอีกด้วย ในปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษ โรงเรียน และบริษัทจัดหาตัวแทนผู้ปกครอง ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มั่นใจว่านักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับสวัสดิการการดูแลที่ดีที่สุด มีหลายบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพในการดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรเช็ครายละเอียดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการตัดสินใจ เนื่องจากแต่ละบริษัทจะมีการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
  • กรณีที่ 4 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Office of Educational Affairs (OEA) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” ซึ่งเป็นหน่วยงานของไทยในประเทศอังกฤษ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน สถานที่ตั้งอยู่ที่ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

ตัวอย่างรายละเอียดหน้าที่ของ Guardian

ด้านวิชาการ
  • ติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองกับคุณครูที่โรงเรียนและรายงานผลไปยังผู้ปกครอง
โฮมสเตย์
  • จัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้าน (School Exeat) ช่วงวันหยุดกลางเทอม และช่วงปิดเทอม
การเดินทาง
  • จัดหารถรับ – ส่งให้กับนักเรียนเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียนและสนามบิน หรือ Homestay ในช่วงเปิด – ปิดภาคเรียน
สวัสดิภาพ
  • ช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่และกฎข้อบังคับของโรงเรียน
  • มีการติดต่อนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
  • สะดวกให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง