LONG TERM OVERSEAS COURSES

United Kingdom

ขั้นตอนการสมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 1  การคัดเลือกโรงเรียน (2 สัปดาห์ หรือมากกว่า)

ศึกษาหาข้อมูลของสถาบันสอนภาษาพร้อมรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ CETA


ขั้นตอนที่ 2  สมัครเรียน

CETA จะช่วยดำเนินการสมัครเรียนตลอดจนประสานงานกับสถาบันสอนภาษาให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ขั้นตอนที่ 3 Offer Letter (1 – 2 สัปดาห์)

เป็นเอกสารตอบรับการสมัครจากทางสถาบัน ซึ่งจะระบุรายละเอียดของผู้สมัคร รายละเอียดคอร์ส และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในส่วนแรก


ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าเล่าเรียน

ชำระค่าเล่าเรียนตามวิธีการที่ทางสถาบันกำหนด และแจ้งกลับมาที่ CETA พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาให้ทาง CETA


ขั้นตอนที่ 5 Visa Process (2 – 5 สัปดาห์)

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยทางสถาบันจะออกเอกสารยืนยันการชำระเงิน หรือเอกสารยืนยันสถานภาพการเป็นนักเรียน (CAS) มาให้เพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นสมัครวีซ่า โดยทาง CETA จะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และช่วยนัดหมายคิวในการทำวีซ่า


ขั้นตอนที่ 6 Pre-departure จากเจ้าหน้าที่ CETA

ก่อนเดินทางเจ้าหน้าที่ CETA จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษแก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง


เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  • ใบสมัคร (ของสถาบันนั้น ๆ)
  • สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง
  • ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)