LONG TERM OVERSEAS COURSES

Singapore

Secondary School – Application Process

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศสิงค์โปร์

ขั้นตอนที่ 1

คัดเลือกโรงเรียน

  • รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทาง CETA เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมแกับผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 2

ยื่นใบสมัคร

  • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย
  • แนบผลการเรียนสำหรับปีการศึกษาปัจจุบันและปีที่ผ่านมาเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งสำเนาหน้าแรกของ Passport หากเด็กนักเรียนเคยสอบ IELTS หรือ TOFEL แนะนำให้ยื่นผลคะแนนสอบแนบไปกับใบสมัคร
  • ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 3

รอจดหมายตอบรับจากทางโรงเรียน

หากโรงเรียนได้ทำการตอบรับ ทางโรงเรียนจะออกจดหมายการลงทะเบียนกลับมาให้


ขั้นตอนที่ 4 
  • ชำระเงินค่าเทอมงวดแรกตามที่ระบุในใบ invoice ค่าเทอม
  • เซ็นเอกสารการลงทะเบียนเพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าเรียนและส่งกลับไปให้ทางโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 5 
  • หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับเงินแล้ว ทางโรงเรียนจะยื่นเอกสารทำ “Student Pass” สำหรับ ICA ( Immmigration and checkpoints Authority of Singapore )

ขั้นตอนที่ 6 
  • เด็กนักเรียนสามารถทำการจองตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนที่ 7
  • แจ้งกับทางโรงเรียนในเรื่องวันเดินทางไปและรับ “Student Pass” ที่โรงเรียน