LONG TERM OVERSEAS COURSES

Singapore

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

การศึกษาในระดับอนุบาล (Kindergartens)

เด็กอายุระหว่าง 4-6 ปีจะเริ่มเข้าเรียนในระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถม ซึ่งโรงเรียนอนุบาลจะมีทั้งของรัฐและเอกชน

การศึกษาในระดับประถมศึกษา (Primary Schools)

เด็กอายุ 7-12 ปีในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะแบ่งเป็นชั้นประถมต้น (foundation stage) โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (orientation stage) อีก 2 ปีคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วิชาในระดับนี้จะประกอบด้วยภาษาอังกฤษและภาษาแม่ อันได้แก่ ภาษาจีนหรือภาษาทมิฬ มาเลย์ คณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม สุขศึกษา สังคมศึกษา และฟิสิกส์ เป็นต้น เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 แล้ว นักเรียนจะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) ซึ่งคะแนนที่ได้จะเป็นตัววัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปี


การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

ในระดับมัธยมศึกษานักเรียนจะถูกเลือกให้อยู่ในระบบใดระบบหนึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบของ Primary School Leaving Examination ( PSLE ) ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะเข้มข้นมาก เน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’) ตอนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4

อีกระบบคือ Normal Course ที่ต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี ในระบบ Normal Course จะแบ่งการเรียนการสอนเป็น Academic และ Technical เมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Normal”(GCE ‘N’) หากผลสอบของ ‘N’ levels อยู่ในระดับที่ดีนักเรียนก็จะสามารถเข้าสอบระดับ ‘O’ levels ได้ในปีถัดไปได้ แต่สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนน GCE ‘N’ ไม่ดีสามารถเลือกเรียนต่อด้านสายอาชีพได้

สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน GCE ‘O’ Level นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ Junior College โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) โดยใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านแล้วนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อสายอาชีพได้

ปีการศึกษาของสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมของทุกปี ช่วงระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4 จะมีการหยุด 1 สัปดาห์ ระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับที่ 3 หยุด 4 สัปดาห์ และมีช่วงหยุด 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

ส่วนนักเรียนต่างชาติที่จะมาเรียนในประเทศสิงค์โปร์ก็ต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาทุก 2 ปีประมาณ 1,000 ดอลล่าร์