LONG TERM OVERSEAS COURSES

Singapore

เกี่ยวกับสิงคโปร์

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

เมืองหลวง : สิงคโปร์ (Singapore)

พื้นที่ : 697 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : ประชากรประมาณ 5.3 ล้านคน

สกุลเงิน :  ดอลลาร์สิงค์โปร์ (Singapore Dollar)

สิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร โดยจะเป็นเกาะใหญ่หนึ่งเกาะ (เกาะสิงคโปร์) และเกาะเล็กๆ อีกมากกว่า 60 เกาะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ทางทิศเหนือติดกับช่องแคบยะโฮร์ ทิศใต้ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับช่องแคบมะละกา ในภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศจะเป็นเนินเขา โดยภาคกลางจะมีเนินเขาที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญของสิงคโปร์ พื้นที่บริเวณชายฝั่งของสิงคโปร์จะมีลักษณะเว้าแหว่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ที่ตั้งของเกาะสิงคโปร์จึงเป็นเส้นทางผ่านของการเดินเรือที่มาจากอินเดีย ซึ่งจะผ่านไปออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  ญี่ปุ่น  และประเทศต่างๆในยุโรป ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


สภาพภูมิอากาศ

สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 26 องศ์เซลเซียส

ฝนตกชุก มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 97 นิ้วขึ้นไป สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ จึงได้รับอิทธิพลจากทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนจัด  ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ในระยะนี้จึงมีอากาศค่อนข้างเย็น

ประเทศสิงคโปร์มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนตุลาคม และฤดูฝนซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม


วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่
  • ไฟฟ้า  สิงคโปร์ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ เหมือนกับประเทศไทย แต่รูปแบบของปลั๊กจะไม่เหมือนเมืองไทย คือจะเป็นแบบเต้่าเสียบ 3 ขา (ของไทยจะใช้สองขา) ดังนั้นจึงต้องใช้ตัวแปลง (จาก 2 ขาเป็น 3 ขา)
  • ศาสนา  การที่มีประชากรหลายเชื้อชาติ สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม และลัทธิเต๋า
  • การเมืองการปกครอง  สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี) มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ สภาบริหาร รัฐสภา และสภาตุลาการ

สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศสิงค์โปร์

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมักอยู่ในตอนกลางของประเทศ ได้แก่ พื้นที่บริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน (Merlion) อาคารโรงละคร Esplanade ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำบริเวณพื้นที่ริมน้ำ ได้แก่ Clarke Quay, Boat Quay, ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ย่าน Little India และย่านชอปปิ้งบนถนน Orchard

ส่วนบริเวณเมืองรอบนอกนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่โดยรอบ สามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟ MRT และรถประจำทาง ได้แก่ เกาะเซนโตซา (Sentosa Island) บริเวณ Harbour Front สวนสัตว์กลางคืน (Night Safari) สวนนกจูร่ง (Jurong Birdpark) เป็นต้น