เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

นิวซีแลนด์

วีซ่า

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์
 1. ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,600 บาท ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)” จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานครอบคลุมการเดินทางไปและกลับ (6 เดือนขึ้นไปเป็นอย่างต่ำ) และมีหน้าว่าง 3 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง
 4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
 5. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 6. ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า)
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement ของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ พร้อมจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐาน การเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้นๆ
 8. ใบแจ้งผลการเรียน และการเข้าเรียน จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษา
 9. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ สามารถทำได้ที่อำเภอ/เขตที่ระบุในทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 10. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 11. สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 12. หากท่านมีความประสงค์จะไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจ X-ray (แบบฟอร์ม INZ 1096)
 13. หากท่านมีความประสงค์ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพ (INZ 1007)
 14. ผู้สมัครต้องสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ซึ่งใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  1. กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สมิติเวช (สุขุมวิท38), บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์
  2. เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม

หมายเหตุ

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
 • เอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องยื่นเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแปลเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่เป็นที่ยอมรับ
 • สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากผู้มีชื่อในสำเนาหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

การยื่นใบสมัคร

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์

ชั้น 14 อาคารออลซีซั่น เพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (66) 2254-2530 แฟกซ์ (66) 2253-9045

อีเมลล์ nzisbangkok@dol.govt.nz

เวลาทำการ 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00

ท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก www.immigration.govt.nz


ระยะเวลาการพิจารณา

ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 10 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ


ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทางคืน

ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 50 บาท


วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (Visitor)
 1. ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยว (INZ 1017) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,700 บาท ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)” จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 3. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 5. หลักฐานการเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน6 เดือน หรือ Bank statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (25,000 บาท) ต่อเดือน จำนวน 1 ชุดในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์มสปอนเซอร์ “Sponsorship Form for Temporary Entry”(INZ 1025) เวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ท่านสามารถรับแบบฟอร์มใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ หรือ ทาง www.immigration.govt.nz
 6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
 7. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 8. กรณีผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์นานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจ X-ray (INZ 1096)
 9. กรณีผู้สมัครต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เกิน12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพ (INZ 1007)
 10. ผู้สมัครต้องตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น และใบตรวจสุขภาพต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

โรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น

ซึ่งได้แก่

 • กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์)
 • เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม

หมายเหตุ

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
 • เอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องยื่นเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแปลเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่เป็นที่ยอมรับ
 • สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากผู้มีชื่อในสำเนาหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

การยื่นใบสมัคร

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์

ชั้น 14 อาคารออลซีซั่น เพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (66) 2254-2530 แฟกซ์ (66) 2253-9045

อีเมลล์ nzisbangkok@dol.govt.nz

เวลาทำการ 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00


ระยะเวลาการพิจารณา

ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 10 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ


ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทางคืน

ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 50 บาท