เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

นิวซีแลนด์

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 8 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 – Year 13 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การศึกษาภาคบังคับของประเทศนิวซีแลนด์คือการเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 5 ถึง 16 ปี


ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์มีมากกว่า 400 แห่ง ควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองคุณภาพโดย New Zealand Qualification Authority (NZQA)

โรงเรียนแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 • โรงเรียนรัฐบาล
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาลซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและศาสนา
 • โรงเรียนเอกชน – สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 11 – 13 ปีขึ้นไป และสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโรงเรียนมัธยมศึกษาหลาย แห่งได้เปิดสอนภาษาอังกฤษ (ESL) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติด้วย

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 4 เทอม และในระหว่างเทอมหนึ่ง จะมีปิดระหว่างเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี

 • เทอม 1 ปลายมกราคม – กลางเมษายน
 • เทอม 2 ปลายเมษายน – ต้นกรกฎาคม
 • เทอม 3 ปลายกรกฎาคม – กลางกันยายน
 • เทอม 4 ต้นตุลาคม – ต้นธันวาคม

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน
  • Year 13 (NCEA-Level 3) ( Form 7 ) อายุ 17-18 ปี ในระดับนี้ วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือก ซึ่งจะเป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา *สำหรับนักเรียนที่จะเรียนจบในหลักสูตร NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 3 ไม่ต่ำกว่า 60 credits หลังจบชั้นนี้แล้วจึงสามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

 

  • Year 12 (NCEA-Level 2) ( Form 6 ) อายุ 16-17 ปี มีวิชาเรียนถึง 4 – 9 วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้มากขึ้นโดยอาจจะมีวิชาบังคับเพียง 1 – 2 วิชา และที่เหลือจะเป็นวิชาเลือกก็ได้ *สำหรับนักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 2 ไม่ต่ำกว่า 80 credits หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัย

 

  • Year 11 (NCEA-Level 1) ( Form 5 ) อายุ 15-16 ปี ในปีนี้เป็นปีที่ นักเรียนเข้าสู่ระบบ National Certificate Education Academic (NECA) ในระดับ NCEA-Level 1 มีเรียนประมาณ 4 – 9 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 – 4 วิชา และวิชาเลือกอื่นๆ ตามความสนใจอีก 2 – 3 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะมี credit ตั้งแต่ 10 – 24 credits* สำหรับนักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 2 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 1 ไม่ต่ำกว่า 80 credits

 

  • Year 10 ( Form 4 ) อายุ 14-15 ปี วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วย

 

 • Year 9 ( Form 3 ) อายุ 13-14 ปี วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วย