เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

แคนาดา

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

คือ การคัดเลือกโรงเรียน

  • รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทาง CETA เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 2

คือ ยื่นใบสมัคร

  • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย
  • แนบผลการเรียนสำหรับปีการศึกษาปัจจุบันและปีที่ผ่านมาเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งสำเนาหน้าแรกของ Passport
  • ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 3

ผู้สมัครจะได้รับใบตอบรับจากทางโรงเรียน ซึ่งจะระบุถึง รายละเอียดของผู้สมัคร ปีเริ่มต้นการศึกษาไปจนจบการศึกษาและค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นตามที่โรงเรียนระบุไว้


ขั้นตอนที่ 4

หลังจากผู้สมัครชำระเงินค่าเล่าเรียนพร้อมทั้งส่งเอกสารต่างๆไปให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะออกเอกสารตอบรับเข้าเรียนอย่างเป็นทางการมาให้ ( Acceptance Letter ) ซึ่งผู้สมัครต้องนำจดหมายฉบับนี้ไปยื่นเรื่องขอทำวีซ่านักเรียนจากสถานทูตแคนนาดา


ขั้นตอนที่ 5

ก่อนเดินทางเจ้าหน้าที่ CETA จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศแคนาดา