เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

วีซ่า

บริการดำเนินการยื่นขอ Student E-Visa

What is a Student E-Visa?

คือ การยื่นขอวีซ่านักเรียนโดยการส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยัง DIAC ที่ประเทศออสเตรเลียโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนจะถูกส่งทางระบบ Electronic ไปยังหน่วยงานที่ Perth ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการขอวีซ่า และทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับวีซ่าได้เร็วขึ้น ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอ Visa ประเภทนี้แทนนักเรียนได้ จะต้องเป็นบริษัทแนะแนวการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตออสเตรเลียแล้วเท่านั้น ซึ่ง CETA ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเกียรติผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย


วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย
หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย (E-visa) 

สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป พื้นหลังสีขาว (ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (หากเคยทำวีซ่าออสเตรเลีย รบกวนแจจ้งประเภทของวีซ่า และวันที่ได้รับวีซ่า)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมลงลายเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) ของผู้สมัคร พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 5. เอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 7. เอกสารการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ Confirmation of Enrolment (COE) ในกรณีที่เด็กต่ำกว่า 18 จะต้องมี CAAW
 8. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน AUD $550 ชำระโดยบัตรเครดิต หรือ กรณีนักเรียน / ผู้ปกครองไม่มีบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรเครดิตของบริษัทได้ โดยชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น (+ 3% )
 9. หลักฐานการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้าเคยทำงานแล้ว)
 10. ในกรณีที่จะให้ญาติเป็น Guardian
  • ใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศไทย สามารถขอได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติปทุมวัน ระยะเวลาในการขอ ประมาณ 2 สัปดาห์
  • ใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศออสเตรเลีย กรณีที่พำนัก มากกว่า 1 ปี
  • หน้า Passport และวีซ่าของผู้ที่เป็น Guardian กรณีจะพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลีย
 11. (ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (1229 Form): แบบฟอร์ม 1 หน้า ให้ผู้ปกครองลงลายเซ็น
  • สำเนา Passport ของบิดา และมารดา
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดา และมารดา (ถ้ามี)
 12. (ในกรณีที่เคยเรียนที่ออสเตรเลียมาก่อน) ต้องมี Attendance Record จากสถาบันที่เคยเรียนมา   •  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะไม่ได้รับคืน แม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ

หมายเหตุ

 1. นำเอกสารตัวจริงทุกอย่างมายื่นประกอบการพิจารณาในวันที่ทำวีซ่าพร้อมตัวสำเนา เอกสารเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายเซ็นต์ต้องเหมือนกับในหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร
 2. หลังจากยื่นเอกสารแล้ว ผู้สมัครต้องไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพบาบาลที่สถานทูตกำหนด
 3. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ไม่เกิน 28 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว

เอกสารของบิดาและมารดาของนักเรียน

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (passport) ของบิดาและมารดา พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดามารดา (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า และ สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบิดามารดาหย่าขาด หรือ สำเนาใบมรณบัตร กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือสำเนาการรับรองบุตรบุญธรรม/แจ้งว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร

หมายเหตุ: บิดาและมารดา จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง เนื่องจากทางสถานฑูตจะเทียบลายเซ็นต์บิดามารดา จากหนังสือเดินทาง หากบิดาและมารดา ไม่มีหนังสือเดินทาง จะต้องใช้ใบขับขี่แบบเก่าที่มีลายเซ็นต์กำกับที่แสดงลายเซ็นต์ชัดเจนเท่านั้น


สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรประกาศนียบัตร/วิชาชีพ

เอกสารของนักเรียน

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป พื้นหลังสีขาว (ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ (หากเคยทำวีซ่าออสเตรเลีย รบกวนแจ้งประเภทของวีซ่า และวันที่ได้รับวีซ่า)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 4. สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) ของผู้สมัคร
 5. แบบฟอร์ม 54 (Family Composition): กรอกรายละเอียดของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว
 6. เอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 8. เอกสารการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ Confirmation of Enrollment (COE) ในกรณีที่ เด็กต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมี CAAW
 9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน AUD $550 ชำระโดยบัตรเครดิต หรือ กรณีนักเรียน / ผู้ปกครอง ไม่มีบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรเครดิตของบริษัทได้ โดยชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น (+ 3%)
 10. หลักฐานการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้าเคยทำงานแล้ว)
 11. Statement of Purpose of your stay (GTE Letter): จดหมายที่แจ้งถึงเหตุผลที่เลือกเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย คอร์สเรียน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้น
 12. (ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (1229 Form) :แบบฟอร์ม 1 หน้า ให้ผู้ปกครองลงลายเซ็นต์
 13. ในกรณีที่เคยเรียนที่ออสเตรเลียมาก่อน ต้องมี Attendance Record จากสถาบันที่เคยเรียนมา

เอกสารของบิดาและมารดาของนักเรียน

 1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของบิดาและมารดา
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดามารดา (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า และ สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบิดามารดาหย่าขาด หรือ สำเนาใบมรณบัตร กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือ สำเนาการรับรองบุตรบุญธรรม/แจ้งว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร
 5. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของพี่น้องทุกคน ตามที่ได้เขียนในแบบฟอร์ม 54 เบื้องต้น (ในกรณีที่พี่น้องไม่มีหนังสือเดินทาง ขอเป็นสำเนาบัตรประชาขนแทนได้)

หมายเหตุ

บิดาและมารดา จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง เนื่องจากทางสถานทูตจะเทียบลายเซ็นต์บิดามารดา จากหนังสือเดินทางหากบิดาและมารดา ไม่มีหนังสือเดินทาง จะต้องใช้ใบขับขี่แบบเก่าที่มีลายเซ็นต์กำกับที่แสดงลายเซ็นต์ชัดเจนเท่านั้น

เอกสารของผู้รับรองด้านการเงินให้นักเรียน (อาจเป็นบิดา/มารดา/ญาติทางสายเลือดกับนักเรียน และต้องเป็นเจ้าของ Statement ด้วย)

 1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของเจ้าของบัญชี
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของบัญชี
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 4. จดหมายรับรองสนับสนุนการเงิน (Sponsor Letter): CETA มีตัวอย่างจดหมายให้

หลักฐานทางการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ ได้แก่

  1. ขอหนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารนั้นๆ ฉบับภาษาอังกฤษ (โดยต้องระบุยอดเงินคงเหลือสุทธิเป็นเงินบาทไทย และต้องทำการแปลงเป็นยอดเงินออสเตรเลียนดอลลาร์ AUD ด้วย)
  2. ขอรายการความเคลื่อนไหวยอดเงินเข้าและออก ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ฉบับภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

หลักฐานทางการเงินดังกล่าว หากทำการขอเอกสารจากธนาคารแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 สัปดาห์

โดยเอกสารทางการเงินดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะเป็นผู้แจ้งลูกค้าให้ดำเนินการขอหลักฐานทางการเงิน โดยพิจารณาจากเอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษา และระยะเวลาการสมัครวีซ่า และสามารถขอดูตัวอย่างหลักฐานทางการเงินดังกล่าวได้

 1. หลักฐานการทำงานของเจ้าของบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ ได้แก่
  • กรณีทำงานประจำ : สำเนาจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้รับรองด้านการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษโดยระบุถึงรายได้ต่อปี ตำแหน่ง และอายุการทำงาน ออกโดยผู้มีอำนาจหรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/ห้างร้านเท่านั ้น
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ภายใน 1 เดือน หรือ สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท / ทะเบียนการค้า ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้รับรองด้านการเงินเป็นเจ้าของกิจการ
 2. ในกรณีผู้รับรองด้านการเงิน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับผู้สมัคร เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่า ได้แก่
  • เอกสารเหมือนกันกับกรณีเบื้องต้น (ผู้รับรองด้านการเงินเป็นบิดา มารดา หรือญาติทางสายเลือด)
  • แสดงรูปถ่าย หรือหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุนด้านการเงิน

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะไม่ได้รับคืน แม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ
 • เอกสารฉบับสำเนา เจ้าของเอกสารลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง โดยลายเซ็นต์ให้เหมือนในพาสปอร์ต
 • หลังจากยื่นเอกสารแล้วผู้สมัครต้องไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่สถานฑูตกำหนด
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 28 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว

การตรวจสุขภาพ

หลังจากยื่นเอกสารแล้วผู้สมัครจะต้อง ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคที่ทางสถานฑูตกำหนดเท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพได้ที่ CETA ส่วนผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะส่งไป ทางสถานฑูตโดยตรง


รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร)

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • รับประทานอาหารได้ปกติ งดชา กาแฟ
 • หากสวมแว่นสายตา รบกวนนำแว่นไปด้วย หรือหากใส่คอนแทคเลนส์ รบกวนแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ
 • หากเป็นเพศหญิง จะต้องไม่เป็นประจำเดือน หรือหากเป็นอยู่ จะต้องให้หมดประจำเดือนก่อน และนับไปอีก 5 วัน จึงจะทำการตรวจร่างกายได้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากสถานทูต (ซึ่งต้องทำการสมัครวีซ่าก่อน จึงจะได้รับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (Passport) ของนักเรียน
 • บัตรประชาชน ของนักเรียน
 • กรณีนักเรียนอายุต ่ากว่า 18 ปี จะต้องมีผู้ปกครอง ได้แก่ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ไปกับนักเรียนในวันตรวจสุขภาพ
 • ค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 3,100 บาท (ขึ ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล สามารถท าการช าระค่าจ่ายโดยตรงกับทางโรงพยาบาล) และเมื่อตรวจร่างกายเสร็จแล้ว ไม่ต้องน าเอกสารใดๆมาให้ที่ CETA เพราะผลตรวจสุขภาพจะส่งตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลีย

ไบโอเมตทริกซ์ (การเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์)

ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์จะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล
ผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของตน

โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยงกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์
https://www.youtube.com/watch?v=iGqUCkIsIoU&list=PL9W4pGK2nEZduz9BDSiLlq7Y0K9KTn2xh&index=40

 • ถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเป็นปกติดี

ถ้าท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลขีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คำขอวีซ่าของท่านจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และท่านจะถูกรายงานไปยังสถานทูตออสเตรเลียต่อไป

เอกสารที่ต้องนำไปในวันเข้ารับการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

 • จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
  – จะได้รับจดหมายนี้ หลังจากสมัครวีซ่าทางระบบออนไลน์กับทาง CETA เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้จดหมายดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเก็บข้อมูลไอโอเมตริกซ์ ภายใน 14 วันทำการ
  (เก็บข้อมูลไบไอเมติกซ์ที่ : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ใช้ในการขอวีซ่าทางออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สั่งจ่ายในนาม บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถาฑูตกำหนด)
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

หมายเหตุ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//thai/biometric-collection.html


วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักท่องเที่ยว
 1. กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า (Form 1419) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลงลายเซ็นตามหน้าพาสปอร์ตในแบบฟอร์มการขอวีซ่า http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
 2. ลงลายเซ็นตามหน้าพาสปอร์ตในใบมอบอำนาจในการรับผลวีซ่า Authority letter
 3. รูปถ่ายสีไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. พื้นหลังสีขาวหรือน้ำเงิน จำนวน 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 4,260 บาท ชำระโดยเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี CETA
 5. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและทำสำเนาหน้าแรกและทุกหน้าที่มีแสตมป์ รวมถึงเล่มเก่าด้วย
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 9. สำเนาหลักฐานการสมรส ทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 10. หลักฐานการศึกษา (กรณีที่ยังศึกษาอยู่) ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 11. หลักฐานการทำงาน (กรณีที่ทำงานแล้ว) ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทโดยระบุถึงตำแหน่งในปัจจุบัน ระยะเวลาการทำงานกับบริษัท เงินเดือน หรือ หากมีกิจการส่วนตัว ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
 12. (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และผู้ปกครองตามกฎหมายทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หนังสือยินยอมสามารถทำได้โดยติดต่อที่อำเภอ/เขต ตามทะเบียนบ้านที่ผู้ปกครองสังกัดอยู่ เพื่อขอทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ  แล้วนำมาให้ที่ CETA
  • (ในกรณีหย่ากัน) ให้ผู้ปกครองฝ่ายที่มีอำนาจดูแลบุตรไปทำหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว พร้อมแนบสำเนาทะเบียนหย่า และหน้าบันทึกข้อความว่าบุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใด
  • (ในกรณีเสียชิวีต) ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรมาด้วย
 13. (กรณีอายุเกิน 75 ปี) ต้องตรวจสุขภาพที่ BNH, โรงพยาบาลกรุงเทพ (หลังจากยื่นใบสมัครเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ไปตรวจสุขภาพอีกครั้ง)
 14. (กรณีอายุเกิน 75 ปี) ต้องมีหลักฐานในการทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางให้ครอบคลุมระยะเวลาที่เดินทาง
 15. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า

เอกสารด้านการเงิน

 1. หลักฐานทางการเงิน แนะนำให้เป็นบัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ ควรมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาทต่อคน และ มีการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน เลือกใช้ได้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
  • ใช้สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ได้เล่มคืนพร้อมผลวีซ่า)
  • ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากและนำไปให้ธนาคารประทับตรารับรองสำเนาให้
  • ให้ธนาคารปริ้นท์รายการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมประทับตราจากธนาคาร
 2. หลักฐานการทำงานของเจ้าของบัญชี
  • ออกเป็นจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทโดยระบุถึงตำแหน่งในปัจจุบัน ระยะเวลาการทำงานกับบริษัท เงินเดือน
  • หากมีกิจการส่วนตัว ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา

กรณีบิดามารดาเป็นสปอนเซอร์

ให้ใช้หลักฐานการทำงานของเจ้าของบัญชี พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 1. สำเนาพาสปอร์ต สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของบัญชี (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีผู้อื่นที่นอกเหนือจากบิดามารดาเป็นสปอนเซอร์

ให้ใช้หลักฐานการทำงานของเจ้าของบัญชี พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 1. หนังสือชี้แจงว่าจะซัพพอร์ตการเงินให้ (Sponsor letter)
 2. สำเนาพาสปอร์ต สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของบัญชี (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้สมัคร เช่น รูปถ่าย

หมายเหตุ

 • ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม
 • ลายเซ็นต์ในทุกเอกสารต้องเหมือนกับลายเซ็นต์ในพาสปอร์ต
 • ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร ต้องทำการนัดคิวศูนย์ยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 วันทางอีเมลล์ และต้องรออีเมลล์ตอบรับคอนเฟิร์มจากทางศูนย์วีซ่าก่อน  จึงจะสามารถทำการยื่นใบสมัครได้
 • ทางสถานทูตใช้เวลาดำเนินการ 12 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์ และ อาทิตย์
 • ในกรณีใช้สมุดบัญชีตัวจริง ต้องยื่นเข้าไปในสถานทูต และจะคืนกลับมาให้หลังจากวีซ่าได้รับการตัดสินแล้ว

ไบโอเมตทริกซ์ (การเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์)

ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์จะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล

โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยงกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์
https://www.youtube.com/watch?v=iGqUCkIsIoU&list=PL9W4pGK2nEZduz9BDSiLlq7Y0K9KTn2xh&index=40

 • ถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์รับคำขอวีซ่าสถานทูตออสเตรเลียว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเป็นปกติดี

ถ้าท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลขีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คำขอวีซ่าของท่านจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และท่านจะถูกรายงานไปยังสถานทูตออสเตรเลียต่อไป

เอกสารที่ต้องนำไปในวันเข้ารับการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

 • หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ใช้ในการขอวีซ่าทางออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สั่งจ่ายในนาม บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถาฑูตกำหนด)
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

หมายเหตุ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//thai/biometric-collection.html