เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวิชาชีพส่วนใหญ่และใช้เวลาเรียน 3- 6 ปี บางสาขาอาจใช้เวลามากกว่านี้ ในออสเตรเลียไม่มีการสอบเอ็นทรานซ์ (entrance) ฉะนั้นการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า

ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น

 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 2.6 ขึ้นไป แต่บางมหาวิทยาลัยกำหนดเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นอยู่กับสาขาและเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย )
 • ผล IELTS ประมาณ 5 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับนโยบายและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ทางสถาบันจะรับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเรียน Foundation Studies Program 1 ปี ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี

สถาบันที่เปิดสอนระดับ Bachelor Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Boxhill
 3. Deakin University
 4. Holmsglen
 5. Holmes
 6. La Trobe
 7. NMIT
 8. Raffles
 9. RMIT university
 10. Swinburne University

Bachelor Honours Degree (ปริญญาตรีเกียรตินิยม)

นักศึกษาสามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้หลังจากสำเร็จปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมโดยการลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับปีเกียรตินิยมได้ตั้งแต่ต้น โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4-7 ปี การเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมจะมีการเรียนทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สอบได้คะแนนดีมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาโท และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Bachelor Honours Degree มีดังนี้

 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • ผล IELTS ประมาณ 5 ขึ้นไป

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Bachelor Honours Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

 

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรับนักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับ Graduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับ Graduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Master Degree (ปริญญาโท)

เป็นการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่เรียนนอกเหนือจากระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Master Degree มีดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีผล IELTS ประมาณ 5

บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Master Degree ได้แก่

 1. Rafflles
 2. RMIT University
 3. Swinburne University
 4. Bond University
 5. Deakin University
 6. Holmes

 

Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรปริญญาเอก หรือที่เรียกย่อ ๆว่า Ph. D เป็นระดับการศึกษาสูงสุดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลาศึกษาในศาสตร์ชั้นสูง และการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อน ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียน (coursework) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกด้วย ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา เพื่อที่จะได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Doctoral Degree มีดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Doctoral Degree ได้แก่

 1. RMIT University
 2. Swinburne University
 3. Bond University
 4. Deakin University