เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

การ์เดี้ยนชิพ

ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้นจึงมีกฎหมายกำหนดให้นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา ที่เรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 นักเรียนพักอาศัยกับบิดา มารดา หรือให้ญาติสายตรง (Direct Relative) เป็นผู้ปกครองหรือที่เรียกว่า Guardian โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดไว้ ได้แก่ บุคคลที่เป็นญาติจะต้องเกี่ยวข้องกับนักเรียนทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ได้แก่ พี่ชาย พี่สาว บิดา-มารดาเลี้ยง พี่ต่างบิดาหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา

บุคคลดังกล่าวต้องมีอายุมากกว่า 21 ปี และจะต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจนกว่านักเรียนจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือจนกว่าวีซ่าของนักเรียนจะหมดอายุ

บุคคลนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดูแลนักเรียนได้ โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจและมี Working with Children Certificate จากทางรัฐบาล

กรณีที่ 2 นักเรียนไม่มีญาติอยู่ที่ออสเตรเลีย ทางรัฐบาลจะให้สิทธิทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของ Welfare และ Guardian ของนักเรียน โดยทางโรงเรียนจะมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด เป็นผู้ดูแลเด็กนักเรียน ภายใต้การดูแลจากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด