เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา

บริษัท CETA เป็นตัวแทนของโรงเรียนในทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย โดยปกติ โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับประถม ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งทาง CETA สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาและสมัครเรียนให้ได้เช่นกัน

ลักษณะโรงเรียน

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลียมี 2 ประเภทคือ Day School หรือไปเช้ากลับเย็น และ Boarding School หรือโรงเรียนประจำ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน และโรงเรียนสหศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

สิ่งหนึ่งที่การศึกษาระดับมัธยมที่ประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกับการเรียนการสอนที่ประเทศไทย คือ มีความหลากหลายในวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาหลัก8 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการพัฒนา สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก Guardian และ Career Counselor ของโรงเรียน

โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น มีความสำคัญมากในการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย และ เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย ไม่มีระบบการสอบเข้า ดังนั้นการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจากคะแนนเฉลี่ย ระหว่างการสอบปลายภาคที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน

ปีการศึกษา

โรงเรียนที่ออสเตรเลีย จะมีเวลาของการเปิดภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค หากนักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และมีผลการเรียนดีก็จะสามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทยสามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลย หากผลการเรียนไม่ดีทางสถาบันอาจจะให้เรียนซ้ำชั้นประมาณครึ่งปีหรือหนึ่งปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แม้ว่านักเรียนไม่มีผลภาษาอังกฤษ ก็สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ AEAS Test ได้ที่ CETA สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละและนัดสอบได้ที่ CETA