FAQs

  • CETA ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆตั้งแต่แนะแนวการศึกษาจนถึงการยื่นขอวีซ่า นอกจากนี้ทาง CETA ยังมีบริการรับ-ส่งสนามบินให้ฟรีสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนเกิน 15 สัปดาห์ (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ CETA)
  • น้องๆสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ CETA ได้ โดยเจ้าหน้าที่มีประสบการณืในการศึกษาและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจึงสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ตรง รวมทั้งหาหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ นอกจากนี้ CETA ยังสามารถให้คำแนะนำทางเลือก (pathway) ที่น่าสนใจอีกมากมายที่น้องๆอาจคาดไม่ถึงว่ายังมีเส้นทางนำไปสู่สถาบันหรือปริญญาที่น้องๆต้องการอีกหลายเส้นทาง
  • ปกติแล้วค่าเล่าเรียนของโรงเรียนสอนภาษาจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 – 12,000 บาทต่อสัปดาห์ สำหรับการเรียนต่อในระดับมัธยม ค่าเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 – 800,000 บาทต่อเทอม หรือโรงเรียนเอกชนจะอยู่ที่ประมาณ 1 –2.5 ล้านบาทต่อปี **หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ปี 2014 ค่าเล่าเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีและขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน นักเรียนควรติดต่อสอบถามราคา รายละเอียดของหลักสูตร และระยะเวลาเรียนได้จากเจ้าหน้าที่ CETA ที่ 02-7125300
  • ส่วนมากแล้วนักเรียนไทยจะเลือกเรียนที่ Sydney, Melbourne, Brisbane และ Perth
  • ตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลออสเตรเลีย นักเรียนต่างชาติจะไม่สามารถเปลี่ยนสถาบันได้ภายใน 6 เดือนแรก นอกจากจะได้รับจดหมายรับรองจากสถาบันในบางสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากวีซ่านักเรียนจะมีระบุชื่อสถานศึกษาของนักเรียนไว้ด้วย ดังนั้น การฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ตามเงื่อนไขของวีซ่าจะทำให้รัฐบาลไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียอีกต่อไปและต้องกลับประเทศไทยทันที
  • คุณวุฒิต่างๆของออสเตรเลียจะอยู่ในระบบ Australian Qualifications Framework หรือ AQF ซึ่งเป็นระบบการศึกษาในระดับต่างๆของออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทั่วออสเตรเลียและจากหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น คุณวุฒิจากทุกแขนงการศึกษาของออสเตรเลียจึงสามารถนำไปใช้สมัครงาน และศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและนานาประเทศ
  • นักเรียนทุกคนที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียต้องมีวีซ่านักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียนก็ต่อเมื่อนักศึกษาแสดงความจำนง ที่จะไปเรียนและได้ลงทะเบียนเรียนให้หลักสูตรใดๆ แบบเต็มเวลาเท่านั้น และเมื่อเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ในวีซ่าทุกประการ CETA จะคอยช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า รวมทั้งสามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยหลักสูตรอื่น รวมเป็นเวลา 2 - 3 ปี ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอต่ออายุวีซ่าในอนาคต และยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้นักเรียนว่าวีซ่าที่นักเรียนได้รับนั้นถูกต้องและครอบคลุมระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ออสเตรเลียทั้งหมด
  • นักศึกษาจากประเทศที่ได้รับการจัดไว้ในกลุ่ม Assessment level 1 และ 2 มีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนเงื่อนไขของวีซ่าต่ำกว่ากลุ่ม Assessment level 3 และ 4 ฉะนั้นกระบวนการในการอนุมัติวีซ่าจึงไม่ยุ่งยาก เช่นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าไว้ล่วงหน้านานๆ เมื่อได้รับการรับเข้าศึกษาแล้วจึงไปยื่นก็ได้ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม 'Assessment level 3 และ 4' พวกเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการขอวีซ่าก่อนที่จะสมัครเรียนเสียอีก
  • ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 2 ยกเว้นการเรียนมัธยม ปริญญาเอกและปริญญาโทแบบ research ที่จะเป็น Level 1
  • นักเรียนสามารถเดินทางไปกลับระหว่างออสเตรเลียและไทยกี่รอบก็ได้ หากนักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียนแบบ multiple travel และในวีซ่าของนักเรียนจะมีระบุว่า Multiple Travel
CETA คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆอย่างไร
CETA ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆตั้งแต่แนะแนวการศึกษาจนถึงการยื่นขอวีซ่า นอกจากนี้ทาง CETA ยังมีบริการรับ-ส่งสนามบินให้ฟรีสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนเกิน 15 สัปดาห์ (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ CETA)
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสถาบันไหนมีหลักสูตรตรงตามที่เราสนใจ
น้องๆสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ CETA ได้ โดยเจ้าหน้าที่มีประสบการณืในการศึกษาและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจึงสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ตรง รวมทั้งหาหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ นอกจากนี้ CETA ยังสามารถให้คำแนะนำทางเลือก (pathway) ที่น่าสนใจอีกมากมายที่น้องๆอาจคาดไม่ถึงว่ายังมีเส้นทางนำไปสู่สถาบันหรือปริญญาที่น้องๆต้องการอีกหลายเส้นทาง
อยากทราบค่าใช้จ่ายในสมัคร เรียนภาษา หรือ เรียนต่อ ในระดับมัธยม
ปกติแล้วค่าเล่าเรียนของโรงเรียนสอนภาษาจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 – 12,000 บาทต่อสัปดาห์ สำหรับการเรียนต่อในระดับมัธยม ค่าเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 – 800,000 บาทต่อเทอม หรือโรงเรียนเอกชนจะอยู่ที่ประมาณ 1 –2.5 ล้านบาทต่อปี **หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ปี 2014 ค่าเล่าเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีและขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน นักเรียนควรติดต่อสอบถามราคา รายละเอียดของหลักสูตร และระยะเวลาเรียนได้จากเจ้าหน้าที่ CETA ที่ 02-7125300
นักเรียนไทยส่วนใหญ่เลือกไปเรียนเมืองอะไร
ส่วนมากแล้วนักเรียนไทยจะเลือกเรียนที่ Sydney, Melbourne, Brisbane และ Perth
ถ้าไปเรียนแล้วอยากจะเปลี่ยนสถาบันในภายหลังได้หรือไม่
ตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลออสเตรเลีย นักเรียนต่างชาติจะไม่สามารถเปลี่ยนสถาบันได้ภายใน 6 เดือนแรก นอกจากจะได้รับจดหมายรับรองจากสถาบันในบางสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากวีซ่านักเรียนจะมีระบุชื่อสถานศึกษาของนักเรียนไว้ด้วย ดังนั้น การฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ตามเงื่อนไขของวีซ่าจะทำให้รัฐบาลไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียอีกต่อไปและต้องกลับประเทศไทยทันที
ใบประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และคุณวุฒิต่างๆที่ได้รับจากออสเตรเลียได้รับการรับรองในประเทศไทยหรือไม่
คุณวุฒิต่างๆของออสเตรเลียจะอยู่ในระบบ Australian Qualifications Framework หรือ AQF ซึ่งเป็นระบบการศึกษาในระดับต่างๆของออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทั่วออสเตรเลียและจากหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น คุณวุฒิจากทุกแขนงการศึกษาของออสเตรเลียจึงสามารถนำไปใช้สมัครงาน และศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและนานาประเทศ
ถ้าจะไปเรียนที่ออสเตรเลีย จะต้องมีวีซ่าไหม
นักเรียนทุกคนที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียต้องมีวีซ่านักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียนก็ต่อเมื่อนักศึกษาแสดงความจำนง ที่จะไปเรียนและได้ลงทะเบียนเรียนให้หลักสูตรใดๆ แบบเต็มเวลาเท่านั้น และเมื่อเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ในวีซ่าทุกประการ CETA จะคอยช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า รวมทั้งสามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยหลักสูตรอื่น รวมเป็นเวลา 2 - 3 ปี ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอต่ออายุวีซ่าในอนาคต และยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้นักเรียนว่าวีซ่าที่นักเรียนได้รับนั้นถูกต้องและครอบคลุมระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ออสเตรเลียทั้งหมด
ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม 'Assessment levels 1 และ 2' และ 'Assessment levels 3 และ 4' มีความแตกต่างกันอย่างไร
นักศึกษาจากประเทศที่ได้รับการจัดไว้ในกลุ่ม Assessment level 1 และ 2 มีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนเงื่อนไขของวีซ่าต่ำกว่ากลุ่ม Assessment level 3 และ 4 ฉะนั้นกระบวนการในการอนุมัติวีซ่าจึงไม่ยุ่งยาก เช่นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าไว้ล่วงหน้านานๆ เมื่อได้รับการรับเข้าศึกษาแล้วจึงไปยื่นก็ได้ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม 'Assessment level 3 และ 4' พวกเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการขอวีซ่าก่อนที่จะสมัครเรียนเสียอีก
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่ม 'Assessment level' ใด
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 2 ยกเว้นการเรียนมัธยม ปริญญาเอกและปริญญาโทแบบ research ที่จะเป็น Level 1
ระหว่างเรียนจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทยได้หรือไม่
นักเรียนสามารถเดินทางไปกลับระหว่างออสเตรเลียและไทยกี่รอบก็ได้ หากนักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียนแบบ multiple travel และในวีซ่าของนักเรียนจะมีระบุว่า Multiple Travel