เกี่ยวกับซัมเมอร์คอร์สออสเตรเลีย

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง หรือสําเนาหน้าที่มีรูปและชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด
 3. ชําระเงินมัดจําจํานวน 40,000 บาท เมื่อยื่นใบสมัคร (ส่วนที่หลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 28 วัน) ตามความสะดวก 4 วิธี
  • เงินสด (ชําระที่สํานักงาน CETA)
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาอโศกมนตรี (กระแสรายวัน)ชื่อบัญชี บ.คอมพลีท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ทัวร์ริ่ง ออสเตรเลีย (ไทยแลนด์) จก.บัญชีเลขที่ 9253000609
  • เช็คสั่งจ่าย บ.คอมพลีท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ทัวร์ริ่ง ออสเตรเลีย (ไทยแลนด์) จก.
  • บัตรเครดิต โดยคิดอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • บัตร VISA 2.5%
  • บัตร MASTER 2.5%
  • บัตร JCB 3%
 4. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวมาให้ที่ CETA ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. ทางเจ้าหน้าที่ของ CETA จะทำการนัดวันเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้เข้ามารับฟังเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

download_w_iconดาวน์โหลด ใบสมัคร
Summer Course ภาษาไทย