เยี่ยมชมโรงเรียน

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสำหรับการศึกษาต่อของบุตรหลาน ทาง CETA สามารถช่วยประสานงานนัดหมาย ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการเดินทางให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย