แนะแนวการศึกษาต่อ

CETA ให้บริการแนะแนว แนะนำโรงเรียนมัธยมที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนดำเนินการสมัครเรียน ติดต่อ ประสานงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการการสมัครโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ CETA ยังจะคอยช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนจนจบการศึกษา