ที่ปรึกษาการทำ E-Visa และ Visa

CETA เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจากสถานทูตออสเตรเลียในการเข้าร่วมโครงการ E-Student Visa และได้รับมอบอำนาจในการตรวจรับเอกสารต่างๆ ตลอดจนประสานงาน และรับผลตอบรับจากสำนักงาน DIAC (Department of Immigration and Citizenship) ประเทศออสเตรเลียโดยตรง การยื่นขอวีซ่านักเรียนผ่านระบบออนไลน์จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการให้กับนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นขอวีซ่าแบบปกติ

CETA จะช่วยแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารวีซ่า กรอกใบสมัคร ทำนัดหมายตรวจสุขภาพ ตลอดจนประสานงานนัดหมายอำนวยความสะดวกให้นักเรียนก่อนที่จะไปยื่นเอกสารและบันทึกลายนิ้วมือที่ VFS (VFS เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก UK Boarder Agency สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อให้บริการในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสหราชอาณาจักร)