ศูนย์สอบ AEAS

Australian Education Assessment Services หรือ (AEAS) คือการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย นักเรียนสามารถนำผลสอบ AEAS ไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย

CETA ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ AEAS ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ค่าสมัครสอบ

– AUD$ 520 ต่อคน สามารถชำระได้ที่ CETA เป็นเงินไทย หรือ Australian Dollar

สำรองที่นั่งสอบ

– ติดต่อ CETA เพื่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โทร.02-712-5300
และสามารถทำการสอบได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

 1. รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( รูปถ่ายปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. รายงานผลการศึกษาจากโรงเรียน 2 ปีย้อนหลัง และสำเนา 2 ชุด (ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ มีตราโรงเรียน)
 3. พาสปอร์ตฉบับจริง และสำเนา 2 ชุด
 4. ปากกา ดินสอ และยางลบ

การประเมินผลสอบ AEAS ประกอบด้วย การสอบทั้งหมด 7 ส่วน

 1. ความสามารถทั่วไปที่ไม่ใช่การพูด (Non – Verbal Test) : ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 2. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ : ใช้เวลา 30-45 นาที
  (การสอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขและดิกชั่นนารี)
 3. ภาษาอังกฤษ – Reading : ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 4. ภาษาอังกฤษ – Vocabulary : ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 5. ภาษาอังกฤษ – Listening : ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
 6. ภาษาอังกฤษ – Writing (เขียน Essay) : ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 7. ภาษาอังกฤษ – Speaking : ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ระยะเวลาในการทำข้อสอบ

– 3 – 4 ชั่วโมง

การรับผลสอบ

– หลังจากสอบแล้ว ทาง AEAS จะแจ้งผลสอบกลับ ภายในไม่เกิน 14 วันทำการ และทาง CETA จะจัดส่งผลสอบให้ทาง Email และไปรษณีย์ในภายหลัง

Andrew Gray                                  Tracey O’Halloran

Managing Director, CETA               Managing Director, AEAS